O NÁS

PROFIL SPOLKU

Centrum politických studií je nadstranická, nezávislá a nevládní organizace s právní formou zapsaného spolku, jejímž cílem je přispívat svou činností k vytváření uvědomělé, angažované a sebevědomé občanské společnosti.

Svých cílů dosahuje občanským vzděláváním české společnosti, zejména studentů středních a vysokých škol. Zvláštní důraz klade na aktuální otázky domácí i zahraniční politiky, hodnoty parlamentní demokracie a lidských práv a principy právního státu. Hodnoty jako jsou svoboda, demokracie a atributy právního státu jsou základními východisky pro činnosti i směřování spolku.

Za účelem plnění svých cílů spolek pořádá jednotlivé vzdělávací modely, přednášky, panelové diskuse a workshopy, případně jejich kombinaci a další formy osvětové činnosti, přičemž tyto jsou odborně zajištěny nejen členy spolku, tak četnými spolupracovníky a hosty.

Fotka členství Fotka členství

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

HISTORIE SPOLKU

Centrum politických studií nevzniklo v důsledku jasného plánu. Na počátku byla skupina přátel a jejich plán na vytvoření prostoru pro pořádání vzdělávacích akcí a simulování jednání významných institucí. V průběhu podzimu 2010 se z jejich invence postupně zrodil Český model amerického kongresu (ČMAK) a občanské sdružení, jež bylo nakonec 15. 12. 2010 registrováno pod názvem Centrum pro studium diplomacie a politiky (CSDP).

Původní pětice přípravného výboru CSDP, tvořeného Vojtěchem Bahenským, Tomášem Konečným, Janem Pivodou, Šimonem Presserem a Michalem Říhou působila následující dva roky souběžně ve vedení ČMAK i tehdejším statutárním orgánu, radě sdružení. Po jednateli přípravného výboru Bahenském se prvním předsedou rady stal Tomáš Konečný a jeho zástupcem Šimon Presser, pokladníkem spolku byl v té době Jan Pivoda.

Na podzim 2012 se spolek rozhodl zahájit proces oddělení projektu ČMAK od samotného CSDP. Spolek vytvořil novou koncepci, podle níž měl být ČMAK jednou z činností, a začal se profilovat jako nezávislá entita, nejprve pod předsednictvím Michala Říhy, kterého na podzim 2013 vystřídal v pozici předsedy rady Tomáš Ryza. Pozici pokladníka zastávala Zuzana Wágnerová (Siváková). Po transformaci občanského sdružení na zapsaný spolek v polovině roku 2014 zahájilo CSDP pořádání neformálních debat a vzdělávacích seminářů, nad čímž dohlížel nově jmenovaný pokladník Ondřej Kosík.

V polovině roku 2015 došlo k sérii otřesů v dosavadní podobě spolku, v jejichž důsledku se předsedou rady stal Michal Zima. Východiskem z éry nestability a dysfunkčnosti se stal plán radikální transformace spolku, který v průběhu druhé poloviny roku 2016 začal realizovat nový předseda rady Jan Pivoda, a který byl završen přijetím nových stanov v únoru 2017 pod předsedou Janem Dipoldem. Pokladníkem spolku v éře konsolidace byl Michal Bělka.

Od února 2017 změnil spolek nejenom svou strukturu a koncepci, ale také jméno. Do čela Centra politických studií (CPS) byl následně zvolen jako předseda spolku Tomáš Konečný, funkci tajemníka spolku zastával Michal Zikmund a pokladníkem byl Jakub Drahorád. Na podzim 2017 pak spolek s úspěchem obnovil tradici vzdělávacích aktivit a rozšířil se o dva nové projekty – Československé křižovatky (ČSK) a model britského krizového kabinetu (COBRA). V září 2017 se novým předsedou spolku stal Petr Hanzlík, do úřadu pokladníka se vrátil Michal Bělka. Jako nový tajemník působil Jakub Prašivka. V tomto složení působilo vedení spolku do prosince 2018, kdy došlo k další výrazné proměně charakteru spolku.

V průběhu kalendářního roku 2019 byl spolek reformován do své stávající podoby coby společenství studentů středních a vysokých škol, pořádající vzdělávací simulace a široké spektrum průběžných aktivit a poskytující prostor pro iniciativy a nápady svých členů, čímž se navrátil k původním představám svých zakladatelů. V pozici předsedy spolku působil v průběhu těchto změn Jakub Prašivka, jako tajemník spolku se pak činil Jakub Navrátil, pokladníky byli Tereza Dlouhá a Tomáš Konečný, který byl v lednu 2020 zvolen předsedou.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI
DALŠÍ UDÁLOSTI >